In the now, same values

ห้างสรรพสินค้าทาคาชิมายา

SCROLL
WHAT'S NEW
  • ประกาศ : จากการแก้ไขกฎหมายภาษีบริโภคได้ส่งผลให้สินค้าที่จำหน่ายที่ห้างทาคาชิมายะต้องเสียภาษีบริโภคในอัตรา 10% เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019 เป็นต้นไป
    ทั้งนี้ สินค้าที่อยู่ในกลุ่มผ่อนปรนภาษีจะใช้อัตราภาษีบริโภคแยกต่างหาก

แนะนำ

หัวข้อ

เกี่ยวกับทาคาชิมายะSince 1831

ทาคาชิมายะให้บริการด้วยหัวใจแห่งการดูแลต้อนรับของคนญี่ปุ่น
- OMOTENASHI

ต่อลูกค้าทั่วโลกของเรา

ดูเพิ่ม
รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้บัตรสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2017 เป็นต้นไป การใช้บัตรสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นจะจำกัดเฉพาะผู้ถือหุ้นและครอบครัวที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น