การขอคืนภาษี

สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ทาคาชิมายะ

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 6 เดือนสามารถซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องชำระภาษี โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดด้านล่างแล้วนำสินค้าที่ซื้อมายังเคาน์เตอร์ขอคืนภาษี (Tax Refund Counter) ในห้าง

สินค้าที่ขอคืนภาษีได้

ของใช้ทั่วไป

กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า นาฬิกา เครื่องประดับ


ซื้อสินค้าตั้งแต่ 5,000 เยนขึ้นไป
(ไม่รวมภาษี)


ในกรณีทีซื้อสินค้าเกินหนึ่งล้านเยน เราจะขอถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางของลูกค้าเอาไว้ สินค้าที่ซื้อจะต้องถูกนำออกจากประเทศญี่ปุ่นภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ผู้ซื้อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

สินค้าอุปโภคบริโภค

เครื่องสำอาง อาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องเขียน
* กระเป๋าเครื่องสำอาง แปรง และเครื่องเขียนบางชนิดถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสินค้าทั่วไป


ซื้อสินค้าตั้งแต่ 5,000 เยนถึง 500,000 เยน
(ไม่รวมภาษี)


สินค้าจะถูกบรรจุในถุงที่ปิดผนึก โปรดนำสินค้าที่ซื้อไปยังเคาน์เตอร์ขอคืนภาษี อย่าเปิดผนึกที่ถุงจนกว่าจะเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่น สินค้าที่ซื้อจะต้องถูกนำออกจากประเทศญี่ปุ่นภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ

สินค้าทั่วไปและสินค้าอุปโภคบริโภคมูลค่าเกิน 5,000 เยน (ไม่รวมภาษี) สามารถขอคืนภาษีได้ โปรดทราบว่าสินค้าทั่วไปและสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000 เยน (ไม่รวมภาษี) แต่นำมาคำนวณร่วมกันแล้วมีมูลค่ารวมตั้งแต่ 5,000 เยนแต่ไม่เกิน 500,000 เยนสามารถขอคืนภาษีได้ สินค้าทั่วไปและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขอคืนภาษีผ่านการคำนวณมูลค่าแบบรวมจะไม่สามารถนำมาใช้ขณะอยู่ในญี่ปุ่นได้

* ระบบการคืนภาษีบริโภคให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศฉบับแก้ไขมีผลใช้ในเดือนกรกฎาคม 2018 โดยกำหนดให้นักท่องเที่ยวสามารถนำมูลค่าการซื้อสินค้าทั่วไปมาคำนวณร่วมกับมูลค่าการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ โดยมีเงื่อนไขว่าสินค้าทั่วไปเหล่านั้นจะต้องถูกบรรจุในถุงแบบปิดผนึกตามกำหนด และต้องทำตามเงื่อนไขอื่นๆ ด้วย

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอคืนภาษี

บุคคลที่สามารถทำเรื่องขอคืนภาษีได้
บุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้ที่พำนักอาศัยในญี่ปุ่นไม่เกิน 6 เดือน (ไม่สามารถทำได้ในวันที่เดินทางเข้าประเทศอีกครั้ง)
ช่วงเวลาที่สามารถยื่นเรื่อง
ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
ที่ยื่นเรื่อง
เคาน์เตอร์ขอคืนภาษี
สิ่งที่ต้องนำมาด้วย
ใบเสร็จรับเงินของสินค้าที่ซื้อ, หนังสือเดินทางของบุคคลที่ซื้อสินค้า (ห้ามใช้สำเนาหนังสือเดินทาง, หนังสือเดินทางต้องมีตราประทับเข้าประเทศ), สินค้าที่ซื้อ, บัตรเครดิต (หากใช้ในการชำระเงิน)
กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับขอคืนภาษีจากขั้นตอนด้านล่าง

ขั้นตอนการขอคืนภาษี

STEP.1

หลังจากซื้อสินค้าแล้ว บุคคลที่เป็นผู้ซื้อสินค้าจะต้องไปที่เคาน์เตอร์ขอคืนภาษีภายในวันเดียวกัน

* ไม่สามารถให้บุคคลอื่นขอคืนภาษีแทนได้
* หากมีสินค้าที่สั่งทำหรือได้รับในภายหลัง ผู้ซื้อจะทำเรื่องขอคืนสินค้าได้ในวันที่ได้รับสินค้านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากพนักงานที่ร้าน

เคาน์เตอร์ขอคืนภาษี

 • นิฮมบาชิชั้น 2, อาคารหลัก
 • ชินจุกุชั้น 11, อาคารหลัก
 • โยโกฮาม่า ชั้น 7
 • โอซาก้าชั้น 7
 • เกียวโตชั้น 7
 • ทามางาวะชั้น 3, อาคารหลัก
 • ทาจิคาวะ ชั้น 3
 • โคนันไดชั้น 3
 • โอมิยะ ชั้น 6
 • คาชิวะชั้น 7, อาคารหลัก
 • ทาคาซากิ ชั้น 5
 • ซาคาอิชั้น 5
 • เซมโบกุชั้น 4
 • กิฟุชั้น 1
 • โอคายามะชั้น 8
 • สาขา JU โยนาโงะ ทาคาชิมายะชั้น 4, อาคารหลัก

ที่ทาคาชิมายะสาขานิฮมบาชิ, ทามางาวะ, โยโกฮาม่า และคาชิวะ คุณสามารถขอคืนภาษีจากการซื้อของที่ร้านค้านอกเหนือจากร้านค้าในทาคาชิมายะ แต่เป็นร้านที่อยู่ในนิฮมบาชิ ทาคาชิมายะ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์, ทามางาวะ ทาคาชิมายะ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์, Yokohama Joinus และคาชิวะ ทาคาชิมายะ สเตชันมอลล์
โปรดทราบว่ามีร้านค้าบางร้านที่ไม่สามารถขอคืนภาษีด้วยวิธีข้างต้นได้ โปรดสอบถามรายละเอียดจากทางร้านค้า

Tax exemption procedure at Times Square

STEP.2

สิ่งที่ต้องนำมาด้วย

ใบเสร็จรับเงินของสินค้าที่ซื้อ

หนังสือเดินทางของผู้ที่ซื้อสินค้า *1

สินค้าที่ซื้อ *2

บัตรเครดิต *3
(หากใช้ในการชำระเงิน)

*1 ห้ามใช้สำเนาหนังสือเดินทาง, หนังสือเดินทางต้องมีตราประทับเข้าประเทศ
* ถ้าเป็นลูกเรือจะต้องมีใบอนุญาติให้เข้าประเทศสำหรับลูกเรือ

*2 กรุณานำสินค้าอุปโภคบริโภคที่ซื้อมาที่เคาน์เตอร์ขอคืนภาษีด้วย เนื่องจากจะต้องบรรจุใส่หีบห่อปิดผนึก

*3 ชื่อบนหนังสือเดินทางและบัตรเครดิตจะต้องเหมือนกัน ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตที่ไม่มีลายเซ็นต์เจ้าของบัตรได้ ที่ด้านหลังของบัตรเครดิตจะต้องมีลายเซ็นต์เจ้าของบัตรบนแถบที่กำหนด ผู้ใช้บัตรเครดิตต้องเป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น
* ถ้าคุณใช้บัตรเครดิตทาคาชิมายะเพื่อสะสมพอยท์ (ไม่ว่าจะชำระเงินด้วยเงินสดหรือไม่ก็ตาม) ชื่อเจ้าของบัตรจะต้องเหมือนกับชื่อในหนังสือเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถขอคืนภาษีได้

STEP.3

เราจะคืนภาษีให้ท่านเป็นเงินสด (เงินเยน) เท่านั้น

* นอกจากคืนภาษีเมื่อซื้อสินค้าด้วยเงินสดแล้ว ตอนนี้เราสามารถคืนภาษีเมื่อคุณชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือสมาร์ทโฟนได้ที่ทาคาชิมายะสาขานิฮมบาชิ, ชินจุกุ, โอซาก้า และเกียวโต

– บัตรเครดิต* เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น

บัตรเครดิตที่รองรับ:
VISA, Master, American Express, Diners Club, UnionPay (銀聯)

– การชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟน: Alipay, WeChat Pay

* จะขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการยกเว้นภาษีในอัตรา 1.55% ของราคาสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี

STEP.4

กรุณายื่นเอกสารที่แนบไปกับหนังสือเดินทางของคุณเมื่อเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่น

เมื่อฝากกระเป๋าเดินทางขณะเช็คอิน กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่สายการบินทราบว่ามีสินค้าที่ขอคืนภาษีอยู่ในกระเป๋าเดินทางที่ฝากไว้